Home / tag

ec

Kết thúc 1 năm hoạt động của VietHope, chúng tôi hân hạnh được thông báo với các nhà tài trợ, tình nguyện viên, sinh viên và đối tác của chúng tôi những thay đổi mới trong cấu trúc tổ chức của VietHope. VietHope hi vọng những thay đổi này sẽ định hình và giúp hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi.

Read more

After another year of VietHope’s operation, we are pleased to announce to our sponsors, volunteers, students and partners the new changes in VietHope’s structure. We hope that those changes will help shape our organization and implement our vision and goals. 

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date