Home / tag

project

Tháng Tư này, Dự án Tình nguyện viên VietHope (VietHope Volunteer Project) được khởi đầu bởi một nhóm tình nguyện viên tâm huyết ở cả VietHope ở Mỹ và Việt Nam. Mục tiêu chính của dự án này là nhằm gắn kết các tình nguyện viên VietHope và giúp mọi người trở nên gần gũi với nhau hơn. Sau tất cả thì, nếu chúng mình có thể là chỗ dựa cho các học sinh, sinh viên cần sự hỗ trợ của VietHope, thì chúng mình cũng có thể trở thành chỗ dựa của nhau được mà, đúng không? 

Read more

In April this year, VietHope Volunteer Project (VP) was initiated by a group of passionate volunteers from VietHope in both the U.S. and Vietnam. The main purpose of the project was to strengthen the community within VietHope and deepen members' connection with one another. After all, if we can be here for our students who need us, we can be here for each other too!  

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date