Viet Hope Newsletter No. 01 – 2021

Greetings to all VietHopers! It has been a year since the pandemic hit and became a global phenomenon. Yet, through thick and thin, VietHope operations have never once faltered and are ready to come back stronger than ever as the pandemic nears its end! VietHope soon made adjustments in its way of doing things to…

Read More

Program Management Training

ADP: Chương trình training “QUẢN LÝ DỰ ÁN” Tháng 4 này, ADP mang đến cho VietHope Alumni chương trình training “tuy quen mà lạ”, đó chính là training về “QUẢN LÝ DỰ ÁN”. Đây là chủ đề training nằm trong chương trình Summit hằng năm, tuy nhiên, training lần này của ADP sẽ khai thác…

Read More